16
دسامبر

پایان پروژه ی زیر ساختی فیبر و شبکه مجموعه ورزشی و آموزشی آبعلی شرکت ملی نفت ایران

منشور کاشف در راستای انجام پروژه های زیرساختی، پروژه فیبر و شبکه مجموعه ورزشی و آموزشی آبعلی وابسته به شرکت ملی نفت ایران را با موفقیت به انجام رساند. جهت اجرای...

بیشتر بخوانید