پایان پروژه ی زیر ساختی فیبر و شبکه مجموعه ورزشی و آموزشی آبعلی شرکت ملی نفت ایران

منشور کاشف در راستای انجام پروژه های زیرساختی، پروژه فیبر و شبکه مجموعه ورزشی و آموزشی آبعلی وابسته به شرکت ملی نفت ایران را با موفقیت به انجام رساند. جهت اجرای پروژه های فیبر نوری روش های استاندارد و تجهیزات خاصی مورد نیاز می باشد که استفاده از این تجهیزات و رعایت استاندارد های فوق در حصول به نتیجه مطلوب بسیار حائز اهمیت هستند. در اجرای پروژه های فیبر نوری رعایت استاندارد های بین المللی و خاص هر منطقه بسیار با اهمیت و حساس می باشد و در صورت عدم رعایت این استاندارد ها و روش های مورد تایید در صنعت IT نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.  پروژه آبعلی نیز با توجه به شرایط محیطی و زمان اجرای آن و دمای محیط ازاین قاعده مستثنی نبود.

دیدگاه ها بسته شده اند.